Dankie-Bakkie 2019 KOMPETISIE

LEES MEER OOR ONS Dankie-Bakkie 2019 KOMPETISIE
Dankie-Bakkie 2019

Koop of doen besigheid met OVK vanaf 1 Januarie 2019 tot 30 November 2019 ten bedrae van R500 of meer en staan 'n kans om die eienaar te word van 'n nuwe Toyota Hilux Enkelkajuit 2.4 SRX Hi-Rise bakkie. Trekking is vroeg in Desember 2019! 

REëLS EN VOORWAARDES: OVK – EEUFEES GELUKSTREKKING VIR ‘N TOYOTA DANKIE-BAKKIE

1.. Die gelukstrekking-deelname begin op 1 Januarie 2019 en eindig op 30 November 2019.

2. 'n Geldige gelukstrekking-deelname beteken in hierdie trekkinge enige transaksie by OVK Bedryf Beperk, Matla Energy en OV Kunsmis ten bedrae van R500 of meer.

3. Bestaande versekeringspremies deur kliënte kwalifiseer outomaties vir hierdie trekking

4. Die voertuig wat gewen kan word, is 'n Toyota Hilux Enkelkajuit 2.4 SRX Hi-Rise.  Sou die model nie meer in produksie wees teen November 2019 nie, behou OVK hom die reg voor om ? soortgelyke voertuig te voorsien. Neem kennis dat die voertuig wat in enige reklamemateriaal gebruik word, slegs 'n voorstelling is van die voertuig wat die kliënt in werklikheid sal ontvang en geen waarborge word gemaak rondom die kleur of model van die voertuig nie.

5. Wenners moet in besit wees van 'n geldige rybewys. Die kliënt moet oor die nodige, geldige dokument met geen endossemente beskik. Die verantwoordelikheid berus by die gelukkige kliënt om hierdie dokumente op eie koste te verkry en dat die dokumente en toestemming geldig moet bly in 'n minimum formaat en vir 'n minimum tydperk na die prysdatum soos deur die betrokke owerhede vereis word.

6. Registrasie van die voertuig sal deur die kliënt wie se naam getrek word, self betaal word.  OVK is ook nie verantwoordelik vir die aflewering van die voertuig by die wenner of enige koste vir die aflewering van die voertuig nie

7. Versekering op die voertuig is die verantwoordelikheid van die kliënt wie se naam getrek word  en enige kostes om versekering uit te neem, ingesluit alle premies, se onkoste sal deur die kliënt  gedra word. Sodra registrasie en inontvangsneming van die voertuig geskied, is die voertuig nie meer onder OVK/Ladybrand Toyota se versekering gedek nie en enige skade aan die voertuig of diefstal, sal nie vergoed word deur OVK nie.

8. Direkteure, werknemers of konsultante van OVK of enige verskaffer van goedere of dienste aan OVK wat met die trekking of prys verband hou sal nie in aanmerking kom vir die gelukstrekking nie.

9. Eggenoot/-note, lewensmaat, of die natuurlike of aangenome ouer of kind van direkteure, werknemers, konsultante van OVK of enige verskaffer van goedere of dienste aan OVK sal ook nie kan kwalifiseer vir die trekking nie.  

10. OVK is nie verantwoordelik vir enige transaksie wat nie betyds of hoegenaamd deur ons ontvang of geïdentifiseer is nie, ongeag die oorsaak daarvan. Sonder uitsondering is OVK nie verantwoordelik vir enige probleme of tegniese onklaarheid of enige onklaarheid of defek van enige telefoonnetwerk of -lyne, rekenaarstelsels, bedieners of verskaffers, rekenaarapparatuur of -programmatuur of verkeersopeenhoping (fisiek of op die internet, telefoonlyne of by enige ander diensverskaffer, webtuiste of ander toestel of medium) of enige kombinasie daarvan of enige ander tegniese of ander probleme nie.

11. OVK maak of gee nie voor of bied enige waarborge, uitdruklik of implisiet, in verband met 'n prys nie, en in die besonder, maar sonder uitsondering, maak ons geen voorstelling en gee geen waarborg dat:

11.1. die trekking noodwendig tot gevolg sal hê dat jy die prys wen nie;

11.2 die prys of enige aspek daarvan aan jou of, indien van toepassing, jou metgesel se vereistes, voorkeure, standaarde of verwagtinge sal voldoen nie;

12. Die voertuig is nie oordraagbaar nie en mag nie uitgestel, verander of vir kontant of enige ander item geruil word nie.

13. Die voertuig sal slegs oorhandig word aan die gelukkige kliënt in wie se naam die intekening is en die voertuig moet in daardie persoon se naam geregistreer word.

14. Deelname aan hierdie trekking dien ook as toestemming om jou naam te publiseer indien jy die gelukkige kliënt is.

16. Die gelukkige kliënt sal in kennis gestel word deur middel van die kontakbesonderhede wat aan ons verskaf is. Indien ons of 'n derdepartyverskaffer nie in staat is om die wenner binne 48 uur te kontak nie of indien die wenner nie in staat is om die prys binne 60 dae op te eis nie, sal die wenner die prys verbeur en behou OVK die reg voor om 'n nuwe wenner te trek onder dieselfde voorwaardes.

16. Ons kan vereis dat jy ons van sodanige bykomende inligting voorsien soos wat ons redelikerwys benodig om jou aanvaarding en/of die gebruik van 'n prys te prosedeer/verwerk en te bevorder/fasiliteer.

17. Ons behou die reg voor om die trekking of enige aspek daarvan te verander, uit te stel, op te skort of te kanselleer sonder enige kennisgewing, te eniger tyd, vir enige rede wat ons mag nodig ag. In die geval van so 'n verandering, uitstelling, opskorting of kansellasie, stem jy daartoe in om afstand te doen van enige regte, belange en verwagtinge wat jy ten opsigte van hierdie kompetisie het en erken jy dat jy geen reg op skadevergoeding teen ons, ons geaffilieerde en derdepartyverskaffers het nie.

18. Jy stem daartoe in dat jou deelname aan die trekking en jou aanvaarding en/of gebruik van die prys of enige aspek daarvan op eie risiko geskied.

19. Enige minderjarige deur 'n ouer of wettige voog se toestemming het om aan hierdie trekking deel te neem.

20. Persoonlike inligting wat van jou verkry word, sal ingevolge beste bedryfspraktyk in die Republiek van Suid-Afrika gestoor en verwerk word.

21. Die finaliste sal deur ? elektroniese prystrekking bepaal word waarna ? finale fisiese gelukstrekking sal geskied.  OVK se beslissing oor enige saak rakende die kompetisie en/of saak wat uit hierdie bepalings en voorwaardes voortspruit, is finaal en bindend en geen korrespondensie sal hieroor gevoer word nie.

URGENT NOTICE: SOUTH AFRICAN WOOL & MOHAIR BUYERS' ASSOCIATION NPC and WOOL & MOHAIR EXCHANGE OF SA


URGENT NOTICE: SOUTH AFRICAN WOOL & MOHAIR BUYERS' ASSOCIATION NPC and WOOL & MOHAIR EXCHANGE OF SA

Lees Meer

STATEMENT ON FOOT AND MOUTH DISEASE


STATEMENT ON FOOT AND MOUTH DISEASE

Lees Meer

Strauss & Vermaak SAVM Produksieveiling


Strauss & Vermaak SAVM Produksieveiling

Lees Meer

Trio SAVM - Veilingsuitslag


Trio SAVM - Veilingsuitslag

Lees Meer

Jajola Veiling - Veilingsuitslag


Jajola Veiling - Veilingsuitslag

Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus Desember 2019
OVK Nuus Desember 2019
Adverteer Hier Lees Meer