OVK LOOPBANE

Lees meer oor Bestuurder: Menslike Hulpbronne

Bestuurder: Menslike Hulpbronne

Provinsie : Vrystaat
Stad/Dorp : Ladybrand
Kontrak : Permanente
Sektor : Menslike Hulpbronne
Sluitingsdatum : Vrydag, 25 Februarie 2022

Kern doel van die pos: Ontwikkeling en implimentering van die Menslike Hulpbronne strategie, beleid en praktyk om die...

Kern doel van die pos:

Ontwikkeling en implimentering van die Menslike Hulpbronne strategie, beleid en praktyk om die OVK Groep se besigheidsdoelwitte te bereik.

Minimum Vereistes:

 • Toepaslike naskoolse kwalifikasie in menslike hulpbronne, verkieslik nagraads;
 • 5-10 jaar toepaslike ondervinding as Menslike Hulpbronbestuurder;
 • Bewese ervaring in Arbeidsverhoudinge in ‘n vakbond georganiseerde omgewing;
 • Ervaring van organisasie ontwikkeling.

Vaardighede:

 • Professionele kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels op alle vlakke;
 • Gevorderde rekenaarvaardighede en menslike hulpbronne stelsels;
 • Finansiёle en begroting bestuur;
 • Goeie beplanning, besluitneming en organisering vaardighede;
 • Strategiese besigheidsbestuur;
 • Goeie onderhandelingsvermoё;
 • Projekbestuur;
 • Verslaggewing;
 • Vergoedingstelsels en praktyke.

Verantwoordelikhede:

 • Bestuur personeel binne Menslike Hulpbronne afdeling;
 • Bestuur van finansies van die Menslike Hulpbronne afdeling;
 • Ontwikkel en bestuur die menslike hulpbronne strategie vir die OVK Groep;
 • Lewer menslike hulpbron gerigte ondersteuning en advies aan die hoofbestuur en die groep, wat insluit tendense en ontwikkeling van MHB en beste praktyke;
 • Organisasie ontwikkeling;
 • Kollektiewe bedinging op vloervlak en formele platvorms soos bedindingingsrade;
 • Bestuur die Gelyke Indiensnemingplan van die OVK Groep;
 • Verseker voldoening aan alle arbeidsverhoudinge en menslike hulpbron verwante wetgewing en regulasies;
 • Die effektiewe funksionering van die vergoedingstelsel en menslike hulpbronne administrasie, wat insluit die betaalstelsel, pensioenfondse, en voordele betrokke vir die groep se werknemers.

Main purpose: 

Development and implementation of the Human Resources strategy, policy and practice to achieve the OVK Group’s business objectives.

Minimum requirements:

 • Appropriate postgraduate qualification in human resources, preferably postgraduate;
 • 5-10 years relevant experience as a Human Resources Manager;
 • Proven experience in labour relations in a union organised environment;
 • Experience of organisational development.

Skills:

 • Professional communication and language skills in Afrikaans and English at all levels;
 • Advanced computer skills and human resources systems;
 • Financial and budget management;
 • Good planning, decision making and organisational skills;
 • Strategic business Management;
 • Good negotiation skills;
 • Project management;
 • Reporting;
 • Compensation systems and practices.

Responsibilities:

 • Management of personnel within the Human Resources department;
 • Management of finances of the Human Resources Division;
 • Develop and manage the human resources strategy for the OVK Group;
 • Provide human resources orientated support and advice to senior management and the Group, which includes trends and developments of HRM and best practices;
 • Organisational development;
 • Collective bargaining at floor level and formal platforms such as bargaining councils;
 • Manage the Employment Equity Plan for the OVK Group;
 • Ensure compliance with all labour relations and human resources related laws and regulations;
 • The effective functioning of the compensation system and Human Resources administration, which includes the payroll system, pension funds and benefits involved for the Group’s employees.

Nuuste nuus en gebeure/Latest news and events


Nuuste nuus en gebeure/Latest news and events

Lees Meer

Anderkant die reënboog: Daar is talle oplossings


Anderkant die reënboog: Daar is talle oplossings

Lees Meer

Pannar se koring kraai koning


Pannar se koring kraai koning

Lees Meer

Talle Vrystaatse grondverkope bo 300 ha


Talle Vrystaatse grondverkope bo 300 ha

Lees Meer

Boerderyskuld klim tot R160 miljard


Boerderyskuld klim tot R160 miljard

Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Veilings

Veilings
Veilings
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus Maart 2022
OVK Nuus Maart 2022
Adverteer Hier Lees Meer